Nazwy kamieni naturalnych i prawo europejskie

3 kwietnia 2017

Nazwy kamieni naturalnych

Nazwy kamieni naturalnych takich jak granit, marmur, onyks należą do domeny publicznej i jako zasoby naturalne skorupy ziemskiej nie mogą zostać objęte ochroną prawną indywidualną na rzecz jednego lub kilku przedsiębiorców.

Jednakże nazwy kamieni naturalnych nie mogą być wykorzystywane w obrocie gospodarczym bez ograniczeń. W branży budowlanej granit, marmur, onyks wyróżnia określony zespół cech petrologicznych, który odróżnia skały wzajemnie od siebie oraz innych wyrobów budowlanych. Stąd w branżach związanych z tego rodzaju kamieniem, ochroną prawną objęte są nazwy konkretnych skał.

Dla uznania nazw kamienia naturalnego jako pojęcia podlegającego ochronie prawnej decydujące znaczenie mają przepisy prawa unijnego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku. Ustanawiają one zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wprowadzona tym rozporządzeniem norma europejska EN-12440 "Kamień naturalny - Kryteria Mianownictwa" umożliwia ujednolicenie kryteriów odmian kamienia naturalnego i pozwala na właściwe określenie odmian skał poprzez nazwy tradycyjne, terminy związane z petrologicznym charakterem kamienia oraz cechami szczególnymi kamienia.

Załącznik A do normy EN-12440 "Tradycyjne nazwy europejskich kamieni naturalnych" stanowi listę pozyskiwanych kamieni naturalnych w krajach europejskich.
Specyfikacja kamienia umożliwia nie tylko wzajemne odróżnienie skał wymienionych w załączniku A, ale również rozdziela wyroby budowlane na kamienie naturalne i inne materiały nie będące skałami.

Jest to ważne szczególnie w świetle aktualnych, nieuczciwych praktyk producentów towarów przypisujących swoim wyrobom nazwy kamienia naturalnego, które takimi kamieniami nie są. OZNACZENIE TOWARU wyprodukowanego z betonu czy też innego kompozytu i oferowanie do sprzedaży pod nazwą kamienia naturalnego jest świadomym wprowadzaniem w błąd klienta, a tym samym naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz rzetelności kupieckiej.

Należy więc pamiętać, że na rynku kamienia nazwa towaru odzwierciedla jego cechy rodzajowe oraz gwarantuje jakość produktu i to właśnie nazwą należy kierować się przy wyborze produktu ze szczególnym zwróceniem uwagi na nazwy tanich wyrobów producentów z betonu.